PORIS

inžinierske a projekčné služby

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ :

▪ vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre všetky druhy novostavieb, rekonštrukcií a modernizácií objektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby

▪ vypracovanie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie a ohlásenie drobnej stavby resp. ohlásenie stavebných úprav

▪ vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením a dokumentácie skutočného realizovania stavby

▪ vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového stavu vrátane zamerania objektu

▪ vypracovanie architektonických štúdií, zastavovacích štúdií a vizualizácií stavieb

▪ vyhotovenie výkresu koordinačnej situácie stavby s osadením daného objektu na konkrétny pozemok a napojením na inžinierske siete (napr. pri typových projektoch)

▪ predaj typových projektov katalógových rodinných domov od firmy ERLIS s.r.o. (www.erlis.sk)

▪ zabezpečenie projektovej dokumentácie statiky, zdravotechniky, plynoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie, protipožiarneho zabezpečenia stavby

▪ zabezpečenie projektov prípojok inžinierskych sietí (vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, plynové prípojky)

INŽINIERSKA ČINNOSŤ :

▪ zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov pre:

-

územné rozhodnutie

-

stavebné povolenie

-

kolaudačné rozhodnutie

-

búracie povolenie

-

ohlásenie drobnej stavby resp. stavebných úprav

-

zmenu stavby pred jej dokončením

-

odňatie ornej pôdy z PPF

▪ zabezpečenie geometrických plánov a podkladov z katastra nehnuteľností

▪ vyhotovenie fotodokumentácie z priebehu výstavby

▪ výkon činnosti stavebného dozora, autorského dozora projektanta, technického dozora investora

▪ výkon činnosti stavbyvedúceho počas realizácie stavby

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV :

▪ komplexné vypracovanie energetického certifikátu budovy

▪ vypracovanie podrobného tepelno - technického posúdenia stavby s hodnotením všetkých požadovaných kritérií podľa STN 73 0540-2

▪ vypracovanie tepelno - technického posúdenia stavby s hodnotením energetického kritéria potrebného k stavebnému povoleniu

ODBORNÉ PORADENSTVO :

▪ poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb vo všetkých stupňoch prípravy a realizácie stavieb

▪ poskytovanie odborného poradenstva v oblasti stavebnej fyziky

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

ODBORNÉ PORADENSTVO